Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydarzenia Make it START (dalej “Regulamin”) określa zasady
  i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie Make it START (dalej “Wydarzenie”).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST, z siedzibą pod adresem: pl. Politechniki 1 p. 142, 00-661 Warszawa (dalej „Organizator”).
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-26 października 2020 r. na platformie on-line.
 4. Wydarzenie składa się z 2 części: szkoleń oraz części konkursowej. Część konkursowa składa się z  3 “mini-konkursów” oraz z zadania finałowego. 
 5. Udział w Make it START oznacza akceptację Regulaminu.

§ 2

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo aby wziąć udział w konkursie należy posiadać aktualny status studenta Uczelni Wyższej (dalej „Uczestnik”).
 2. W części konkursowej można brać udział indywidualnie lub w parach.
 3. Po szkoleniach 19, 20 oraz 22 października odbędą się “mini-konkursy”, których tematyka związana jest z tematyką przeprowadzonych szkoleń. Uczestnik nie ma obowiązku brania udziału w każdym “mini-konkursie” przygotowanym przez Organizatora.
 4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line przez każdego uczestnika.
 5. Łącznie Uczestnik ma do zdobycia 24 punkty w części konkursowej. (12 punktów za “mini-konkursy” oraz 12 punktów za zadanie finałowe). Ilość uzyskanych punktów się sumuje.
 6. Konkurs wygrywa/wygrywają Uczestnicy z największą ilością zebranych punktów.
 7. Zapisy na Wydarzenie trwają od 5 października do 15 października i prowadzone są na stronie: https://www.facebook.com/BESTEngineeringMeeting poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na platformie wydarzenia w podanym w § 3 terminie.
 9. Nad przebiegiem prac zadania finałowego czuwają mentorzy, z których pomocy Uczestnicy mogą korzystać w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§ 3

PRZEBIEG WYDARZENIA 

 1. Make it START będzie przebiegać według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej http://makeitstart.pl/ oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/BESTEngineeringMeeting przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.
 2. W trakcie Wydarzenia Organizator zobowiązany jest do zapewnienia platformy, na której będzie odbywać się Wydarzenie. Dostęp do platformy będą mieli Uczestnicy Wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia ze sprawnym  mikrofonem i kamerą.
 4. Każdy Uczestnik konkursu dostanie od Organizatora dostęp do prywatnego dysku, na którym będzie zamieszczał wymagane przez Organizatora materiały do wyznaczonego przez Organizatora terminu.
 5. Kryteria oceniania oraz treści zadań konkursowych pojawią się na prywatnym dysku Uczestników w momencie rozpoczęcia konkursów.
 6. Wyniki “mini-konkursów” pojawią się na dysku Uczestnika do 24 godzin od wrzucenia przez niego rozwiązanych zadań.
 7. W przypadku zadania finałowego Uczestnik dostanie 24 godziny – licząc od momentu otrzymania zadań –  na jego rozwiązanie. Wyniki zadania finałowego  zostaną ogłoszone w pierwszy dzień roboczy licząc od zamknięcia możliwości wysyłania zadań.
 8. Oficjalne zakończenie Wydarzenia, ogłoszenie wyników odbędzie się w poniedziałek 26 października.

§ 4

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 1. Wyróżniono następujące kryteria oceniania wraz z maksymalną liczbą punktów do uzyskania:
  1. Konkurs po szkoleniu 19 października– 5 punktów
  2. Konkurs po szkoleniu 21 października– 3 punkty
  3. Konkurs po szkoleniu 22 października– 4 punkty
  4. Zadanie finałowe – 12 punktów
 2. Prace są oceniane na podstawie przygotowanych przez Organizatora zasad oceniania, przez wybrane przez Organizatora Jury.
 3. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie.

§ 5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na publikację jego nazwiska oraz uzyskanego wyniku na fanpage’u wydarzenia Make it START https://www.facebook.com/BESTEngineeringMeeting
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Studentów BEST,  pl. Politechniki 1 p. 142, 00-661 Warszawa, NIP: 526-00-31-052
 4. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia, nazwiska, adresu e –mail, numeru telefonu kontaktowego, nicku, wieku, uczelni oraz specjalizacji będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, dalej: „Ustawa”).
 5. Przetwarzanie będzie odbywać się w celu przeprowadzenia zapisów, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia wydarzenia.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych, ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
 9. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa , jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu.